Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilimler

Demokratik, laik ve Atatürkçü gençlik yetiştirme anlayışı doğrultusunda önemli görevlerimiz olduğunun bilinciyle Sosyal Bilimler zümre derslerimizdeki temel yaklaşımımız; öğrencilerimize bilgi aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşmalarını sağlamak ,aktif ortamlar yaratmak, özellikle projeler ve ödevler yolu ile öğrenci çalışmalarını ön plana çıkararak, kendi yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini, ilgi duydukları alanlara yönelmeleri ve toplum içinde kendini ifade eden, aklı ve mantığı ön planda tutan kendine güven duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini  sağlamaktır.
Temel hedefimiz ise, geçmişte yaşanmış olaylar ışığında bugünü anlayabilen, kendi ulusal inanç ve değerleri yanında farklı kültür ve inançları da tanıyıp bunlara hoşgörüyle yaklaşan, yaşadığı çevreye karşı duyarlı, iyi ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz; akademik başarısı yüksek , özgüvenli bireyler yetiştirmek, misyonuyla hareket etmektedir.
Bu yaklaşım doğrultusunda öğretmenlerimiz,

1. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
2. Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya  özendirir.
3. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.
4. Kültürel kimliğimizi  merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
5. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren  bireyler olarak yetişmesini önemser.
6. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, bu sorunlara çözüm üretmesini sağlar.
7. Öğrencilerin öğrenme sürecindeki deneyimlerini kullanarak çevreyle etkileşim kurmasına olanak  sağlar.
8. Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.
Bu dersle öğrencilerin, demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde  yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve öğretim süresince edindikleri bilgiyi problem çözmede, eleştirel düşünmede  ve yaratıcı düşünmede kullanmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Dersler Bölümünde Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunmaktadır.

Tarih

Günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı karmaşık sorunlar, toplumsal kalkınmada insan faktörü, insanlar arası ilişkiler ve toplumsal değerler tarih öğretiminin önemini artırmıştır.

Öğrencilerimizin dünyayı anlama ve anlamlandırmada bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamada tarih eğitimi son derece önemlidir. Bu açıdan, tarihe duyarlı ve tarih bilincine sahip insan yetiştirmek okullarımızın temel amaçları arasındadır.

Bu doğrultuda öğretmenlerimiz güncel olayları sorgulayabilen, eleştirel düşünen, tarihsel empati kurabilen, bir konu hakkında kanıtları analiz edip kendi düşüncesini ortaya koyabilen bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır. Tarih dersinde öğretmen bilgi kaynağı değil, bilgi dağıtıcı konumundadır.

Öğretmen öğrenme sürecinde farklı düşüncede kanıtları öğrencilerine sunabilmekte tartışma ortamı yaratabilmektedir. Öğrencilerimizin bir tarihçi gibi düşünebilmesi sağlanmakta ülkemizin ve toplumların karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Amaçlarımız

• Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak,
• Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak,
• Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,
• Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak,
• Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
• Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,
• Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
• Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamaktır.

Coğrafya

Öğrencilerimizin 21. yüzyılı siyasal, ekonomik, kültürel ve ekolojik anlamda doğru yorumlaması, bunlarla etkileşiminde uyumlu ve bilinçli adımlar atabilmesi için öğrenci merkezli güncellik ilkesinin ön planda olduğu bir coğrafya eğitimine ihtiyaç vardır. Hızla artan teknolojik gelişmeler, özellikle bilgi-iletişim alanlarında yaşanan hızlı değişim, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel etkileşimleri artırmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde oluşan çevresel bozulma, farklı ölçeklerde olmakla birlikte, dünyanın birçok yerinde etkisini hissettirebilmektedir. Öğretmenlerimiz coğrafya konularını günlük hayatla  ilişkilendirmekte öğrencilerin günümüz dünyasını anlamaya yönelik bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin, coğrafya eğitimi ile dünyayı algılama, anlama ve değerlendirme açısından coğrafi bilinç kazanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Coğrafya, doğa ve insan süreçleri ve etkileşimleri ekseninde fen ve sosyal bilimler arasında ilişki kuran bir disiplindir. İlköğretim programlarında Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinde coğrafyaya ait konuların işlenmesi bu nedenledir.

Coğrafya bilimi; günümüz dünyasından beslenerek yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerekliliği açısından öğrencilerin, günümüz dünyasını anlamaya yönelik bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olur.
Öğretmenlerimiz derslerini planlarken hazırladıkları etkinliklerde eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, harita okuma, gözlem, arazi çalışma, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama kanıt kullanma becerilerini kullanılabileceği ortamlar oluşturmaktadır. Yine öğretmenlerimiz sınıf içi etkinlikler ile geliştirdiği becerileri pekiştirmek için ödev veya projeler vermektedir.

9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki 2 saatlik zorunlu ve seçmeli coğrafya dersleri aşağıda belirtilen öğrenme alanlarına ait kazanımlardan oluşmaktadır
A. DOĞAL SİSTEMLER
B. BEŞERİ SİSTEMLER
C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
D. ÇEVRE VE TOPLUM

Amaçlarımız

• Coğrafyanın kavramsal ve kuramsal çerçevesini kavrayarak coğrafî bilginin oluşum sürecinde  başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanmalarını sağlamak,
• İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerileri kazandırmak,
• Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak,
• Doğa ve insan sistemlerinin işleyiş ve değişimini kavramalarını sağlamak,
• Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilinci geliştirmek,
• Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek,
• Doğa ve insan sistemlerinin ürettiği değerlerin uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrayarak insan ve doğa kaynaklarının kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmek,
• Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdelemelerini sağlamak,
• Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavratmak,
• Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmek,
• Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak,
• Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmalarını sağlamak,
• Coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemelerini sağlamaktır.

Felsefe Grubu

Felsefe öğretim programları içinde Felsefe grubu dersleri olarak Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık bilimlerini  içine alır. Felsefe dersi, Psikoloji bilimiyle bireyin önce kendi varoluşunu algılamasında, Sosyoloji bilimiyle toplumsal alandaki varlığını kavramada ve Mantık bilimiyle de düşünme becerileri elde etmede, sistemli düşünüş ve akılsal bilincin kazanılmasında her anlamda bireye hitap eden düşünme sistemidir.

Öğretmenlerimiz ders programını uygularken, öğrenme sürecinde ön bilgileri harekete geçirme, gelişim düzeyini dikkate alma, etkili iletişim kurma, nesneler, olaylar arasında ilişki kurmaya, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dikkat etmektedir.
Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, sorgulayabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Amaçlarımız

• Felsefenin alanı ve temel problemleriyle ilgili bilgi edinmeleri,
• Felsefenin ne olduğunu anlayıp felsefi sorgulama becerisini kazanmaları,
• Felsefi bir bakış açısı edinmeleri ve gündelik yaşamlarında da bu bakışı kullanma alışkanlığı kazanmaları,
• Sistematik düşünebilme becerisi kazanmaları,
• Varlığı bütünlük içinde sorgulayabilme becerisi kazanmaları,
• İnsan açısından değerlerin anlamını fark etmeleri hem etik hem de estetik değerleri, milli ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri,
• Kendilerini ve evreni anlamak için sorgulama tutumu geliştirebilmeleri,
• Konulara çok yönlü bakış açısıyla bakabilme tutumu kazanmaları,
• Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, düşüncelerini aktarırken kavramları doğru ve özenli biçimde kullanabilme tutumu geliştirmeleri,
• Bilgi ve bilimin temel problemlerini değerlendirebilme becerisi kazanmaları
• Felsefe ile yaşam arasında ilişki kurmaları amaçlanmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Öğrencilerimiz hayatta karşılarına çıkacak problemlerin çözümünde bu derse önem vermekteyiz. Bu derste dinler ve İslâm dinine ilişkin temel kavramları tanır. Din ve ahlâk hakkında doğru bilgi ve tutumlar kazanır.     Dersin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulmaktadır. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenmektedir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılmaktadır.

Amaçlarımız

Atatürk’ün “Lâiklik” ilkesine uygun, yaşayan dinler ve ahlâk bilgisi ile ilgili temel bilgileri kazandırmak; böylece Atatürkçülüğün, insan sevgisinin dinî ve ahlâkî yönden pekiştirilmesini sağlamak, din ve ahlâkla ilgili konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergileyen, din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırabilen, küreselleşen dünyada dinin birleştirici bir rolünün olduğunu kavrayan iyi, ahlâklı ve faziletli insanlar yetiştirmektir.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?