Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Öğrencilerimizin, kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ilişkiler kurabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi adına psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimiz öğrencilerimizle sürekli iletişim kurarlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, Okul yöneticilerimiz ve Sınıf Öğretmenlerimiz aracılığıyla,

Öğrenci gruplarının yaş grubu özelliklerini dikkatle inceler, olası problemlere karşı önleyici rehberlik etmeyi hedef edinir ve çalışmalarımızı bu anlayışa uygun olarak yürütürüz.

Bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecini gerçekleştirmek üzere öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirir ve bu görüşmeleri kayıt altında tutarız.

Grup ve empati çalışmalarıyla öğrencilerin farkındalıklarını artırmaya özen gösteririz.

Önceden planlanmış ve bilgilendirmesi yapılmış öğrenci ve velilerimize yönelik seminerlerle bilgi akışını hızlandırarak ve dikkat çekecek konularla ilgili, düzenli sunumlar gerçekleştiririz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz öğrencilerimizin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını analiz edip, onlara daha hızlı ve etkin yardım edebilmek amacıyla öğretmenleri ile bireysel görüşmeler yapar hizmet içi çalışmalarla eğitim olanakları sunar.

Velilerimize yönelik anne-baba okulu çalışmaları gerçekleştirir doğru bilinen yanlışlarla yüzleşilmesi ya da yapılan doğruların sürdürülmesi konusunda destek sağlarız.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik; bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresiyle uyum içerisinde olması, kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür.

İSTEK Okulları PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.  Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Eğitsel Rehberlik
3. Mesleki Rehberlik
4. Sınıf Rehberliği

Velilere Yönelik Çalışmalar

1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
2. Veli Eğitim Seminerleri
3. Veli Paylaşım Toplantıları

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

Bireysel rehberlik hizmetlerinin verilmesinde; bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır.  Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

Grup Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ nün belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
Bu çalışmalar; akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, barış eğitimi, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma gibi konuları içerir.

Velilere ve öğretmenlere yönelik grup çalışmaları, onların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde gerçekleştirilir.

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Bireye, eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır.

Öğrenciye Yönelik çalışmalar;        
Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına yönelik çalışmalar şöyle sıralanabilir :
– Etkin Çalışma Yöntemleri,
– Motivasyon Çalışmaları,
– Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar,
– Eğitsel Grup Çalışmaları,
– Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları,
– Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar,
– Başarı Takip Çalışmaları,
– Yaşam Becerileri Eğitimi,
– Problem Çözme Becerisi.

Veli ve Öğretmene Yönelik Çalışmalar;
Okullarımızda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik  sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

Sınıf Rehberliği Çalışmaları

İSTEK Okulları PDR bölümleri MEB tarafından hazırlanan ‘sınıf rehberliği programı’ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenler. Sınıflarda yapılan rehberlik çalışmaları ağırlıklı olarak sınıf rehber öğretmenleri/sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. Bazı etkinlikler özellikle anaokulları psikologları ve ilköğretim 1. kademede psikolojik danışmanları tarafından gerçekleştirilir.

Sınıf içi etkinlikler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre farklılık gösterir. Anaokulu ve ilkokul 1. kademede grup oyunları, tartışmalar, düşünce ve duygularını ifade etmeye dayalı teknikler, drama, anket türü çalışmalar, sosyometri-kimdir bu gibi kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıklarını gösteren çalışmalar yapılır. Ortaokulda ve lisede öğrencilerin gereksinimleri ile paralel olarak, eğitsel ve mesleki rehberlik ağırlık kazanır. Bu düzeylerde öğrenme stilleri ölçeği zeka alanları ölçeği, problem tarama, akademik benlik ölçeği, başarı değerlendirme ölçeği gibi çalışmalarla, verimli ders çalışma, hedef belirleme, karar verme, zaman yönetimi ve sınav kaygısını azaltma gibi çalışmalar yapılır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Mesleki rehberlik, bireyin, sağlıklı meslek tercihi yapmasında, bir mesleğe yönelmesinde yararlı olabilecek çalışmaları kapsar. Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler, grup çalışmaları, test ve envanterler uygulanarak değerlendirilir.

Mesleki rehberlik kapsamında, öğrenci ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrenci ve velilere yönelik kariyer planlama, üst öğretim kurumunu ve meslekleri tanıtma çalışmaları, kariyer günü etkinlikleri yapılır.

Mesleki Rehberlik Hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:
I.- Bireyi (öğrenciyi) tanıma,
II.-Meslek alanlarını tanıtma,
III.-Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme.

Anaokulundan başlanarak, eğitim-öğretim süreci boyunca, öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından; ilgi – yetenek ve kişisel özelliklerini, çevrelerini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlamalarında destek olunmaya çalışılır.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?