Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Eğitim Programları

Eğitim Programı

Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı (International Baccaleureate – Primary Years Programme – IB PYP)

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. Okulumuz IB PYP öğretim programını 2014-2015 öğretim yılında ilgilenen okul, 2015-2016 öğretim yılında ise aday 2015-2016 öğretim yılında ise aday okul, 2017-2018 öğretim yılında ise yetkili okul statüsünde uygulamaya devam etmektedir. İlk yıllar programı hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org)

IB PYP Öğrenen Profili

IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri “IB Öğrenen Profili” özelliklerine sahip bireyler dolayısıyla dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.

 • Araştıran-sorgulayan: Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.
 • Düşünen: Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.
 • İletişim kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.
 • Riski göze alan: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikliyiz ve esneğiz.
 • Bilgili: Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.
 • İlkeli: Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.
 • Duyarlı: Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.
 • Açık görüşlü: Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.
 • Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
 • Dönüşümlü düşünen: Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel element üzerine yapılandırılır.

Disiplinlerüstü Temalar

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı İlk Yıllar Programı’nın altı temel teması altında işlenir.

 • Kim olduğumuz: Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
 • Bulunduğumuz yer ve zaman: Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.
 • Kendimizi ifade etme yollarımız:  Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
 • Dünyanın işleyişi:  Doğa ve kanunları hakkında sorgulama ; (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.
 • Gezegeni paylaşma: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin birer dünya vatandaşı olabilmeleri gerekli alanlar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çalışılır.

Öğrenciler, her biri belirli bir disiplinlerüstü temaya ilişkin ana fikri ele alan, sorgulama üniteleri bağlamında küresel önem taşıyan bu konuları araştırır, sorgular ve öğrenirler.

Kavramlar

İlk Yıllar Programında tanımlanan kavramlar program için bir çerçeve sağlar ve öğrencilerin sorgulamalarının derinleştirilmesinde önemli rol oynar. Bu kavramlar disiplinlerüstü temalar ve sorgulama üniteleri çerçevesinde geniş bir şekilde ele alınır. Bu kavramlar şunlardır:

Şekil

İşlev

Sebep-sonuç

Değişim

Bağlantı

Bakış açısı

Sorumluluk

Dönüşümlü düşünme

Disiplinlerüstü beceriler

Disiplinlerüstü temalar çerçevesinde planlanan sorgulama üniteleri yoluyla öğrenenlerin biri dizi beceriyi geliştirmeleri amaçlanır.
Düşünme Becerileri
Bilgi Edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak. .
Kavrama Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek, benzersiz özellikleri bulmak.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek ve yenilik çıkarmak.
Değerlendirme: Seçilen ölçütlere – standartlara ve koşullara – dayanarak yargılarda bulunmak, kararlar vermek.
Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını anlamak, başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
Üstbiliş: Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.

İletişim becerileri
Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak, fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.
Okuma: Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak, çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor yazmak, günlük ya da kayıt tutmak.
Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek, imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak.
Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam) hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçları yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.
Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak.

Sosyal Beceriler
Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duyma: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı olabileceğini kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
İşbirliği yapma: Topluluk içinde işbirliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak, malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.
Çatışmaları çözme: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.
Grup halinde karar alma: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak.
Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider bazılarında takip eden olmak.

Araştırma becerileri
Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve araştırılabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.
Gözlem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.
Planlama Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar geliştirmek.
Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar, filmler, insanlar, müzeler, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak gözlemleri betimlemek ve kaydetmek.
Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.
Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.
Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkin biçimde iletmek, uygun araçları seçmek.

Özyönetim becerileri
Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının kullanıldığı ve güç etmeninin gerektiği becerileri göstermek.
Küçük kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri göstermek.
Yer bilinci: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında duyarlılık göstermek.
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini ve başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda bulunmak.
Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için bilinçli seçimlerde bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulama.
Davranış kuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek.

Tutumlar

Disiplinlerüstü temalar çerçevesinde planlanan sorgulama üniteleri yoluyla öğrenenlerin biri dizi tutumu geliştirmeleri amaçlanır.

Değer bilme: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etmek.
Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, özdisiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
Güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.
Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olma, hayal gücünü kullanma.
Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
Kendini başkalarının yerine koyabilme: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.
Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
Bağımsız davranma: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek.
Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.

Eylem

Eylem sorgulama sürecindeki öğrenmelere ilişkin kanıtları içerir. İlk Yıllar Programı sorgulama süreci sonunda öğrenciler tarafından başlatılan sorumlu bir eylemi amaçlar. Program aracılığıyla öğrencilerin yerel ve küresel konular hakkında düşünmeleri, bilinçli seçimler yapmaları, eyleme geçmeleri ve gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde düşünmelerini içeren süreçler sağlanır.

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?