Tel: 0324 473 24 21
Tel: 0324 473 24 21

Sınıf Dersleri

SINIF ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DERSLER

a) Güne Başlama:

Anaokulumuzda öğrencilerimizin birbirlerine ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla günün ilk saatinde yapılan güne başlama, öğretmen ve çocukların birbirleriyle selamlaşmasıyla başlar.Okula gelmeyenler belirlenir, sınıfa sonradan gelen çocuklar sürece dâhil edilir. Öğretmen     o günkü hava durumu,haftanın hangi günü olduğu, okula gelene kadar neler yapıldığı, o günkü duygu durumları gibi konularda sorular sorarak çocukları sohbet etmeye yönlendirir.Bunun yanı sıra günlük program akışında yer alan etkinlikler üzerinde konuşulur. Çocukların o günlerde yaşantılarında olan değişiklikler de ele alınarak (doğumgünü, bir kardeşin doğması, büyükanne büyükbaba yanında kalma, eve misafir gelmesi, aile bireylerinden birinin hastalanması, yerel veya toplumsal olaylar gibi)öğrencilerin güne güvenle başlamaları sağlanır.

Anaokulumuzun tüm sınıflarında ünitelerle ilgili kitaplardan oluşturulmuş sınıf kitaplıkları bulunmaktadır. Kampüs kütüphanesinde, kütüphane öğretmeniyle haftada bir ders saati olarak gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin araştırma becerileri gelişirken, aynı zamanda dilin unsurlarını fark etme, dili etkin olarak kullanabilme vb. becerilerin de gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca; yazar etkinlikleri, kitap günleri, özgün kitap oluşturma çalışmaları vb. ile de erken yaşlardan itibaren yaşam boyu devam edecek okuma sevgisi ve bilgi okur-yazarı olmanın temelleri anaokulumuzda atılmaktadır.

b) Türkçe:

Anadilin öğrenilmesi, bilişsel gelişim ve kültürel kimliğin oturması açısından hayati rol oynamaktadır. Aynı zamanda kültürler arası bilincin ve anlayışın artırılmasına, kendi diliyle, edebiyatıyla ve kültürüyle olan bağlantıların korunmasına ve bu unsurlara saygı duyulmasına yardımcı olmaktadır. Türkçe Dil etkinlikleri öğrencilerin uzun vadeli akademik başarılarını sağlamak, diğer dilleri öğrenmeleri konusunda bir potansiyel oluşturmak ve aynı zamanda diller arasındaki farklılıklara saygı duyulmasını sağlamak için müfredatın tamamını kapsayacak biçimde uygulanmaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmeni olarak kabul edilmekle birlikte anaokulu sınıf öğretmenleri öğrencilerin anadil gelişimlerini yakından takip ederler ve dilin tüm alanlarını (sözel dil, görsel dil, yazılı dil) sorgulama üniteleri kapsamında deneyimleyerek anadillerini geliştirmelerini sağlarlar.

c) Matematik:

Anaokulumuzda matematik, öğrencilerin araştırma becerilerini destekleyerek dünyayı anlamalarını sağlayan küresel bir dil olarak görülür. Öğrencilerin matematiğin dilini ustaca kullanmaları ve bir düşünce tarzı olarak kullanmaya başlamaları amaçlanır. Öğrencilerin matematikteki kavramsal anlayışı geliştirebilmeleri için her yaşın gelişimine uygun olarak öğrenme deneyimleri planlanır. Matematik öğretiminde, aşağıdaki aşamalar doğrultusunda sorgulama üniteleriyle bağlantılar kurularak öğrenmeler planlanır ve uygulanır.

1. Matematiğe dair anlam oluşturma: Öğrencilerin geçmiş deneyimlerini ve anlamalarını temel alarak, nesnelerle ve manipülatiflerle etkileşime geçmeleri,etkin öğrenme süreçlerine dahil edilmeleri ve fikirlerini deneyimleyerek kendi
anlayışlarını oluşturmaları.

2. Anlamı sembollere dönüştürme: Matematiksel bir kavrama dair fikir oluşturan öğrencilerin bu anlayışlarını sembollere dönüştürme girişiminde bulunmaları. Bu semboller, resim, şema ya da somut nesnelerle model oluşturma, matematiksel işaretleme şeklinde olabilir.

3. Anlamayla uygulama: Öğrenciler, anladıklarını özgün etkinlikler aracılığıyla gösterirler, uygun sembolik işaretleri bağımsız olarak seçerek kullanırlar ve uygulamalı problem çözme etkinlikleri ile matematiksel düşüncelerini sergilerler. Anaokulu öğretmenlerimiz, yukarıdaki öğrenme aşamaları doğrultusunda öğrencilerimize, veri işleme, ölçme, şekil ve uzay, örüntü ve işlev, sayı gibi matematik alanlarını öğrenmeye dair uygulamalar gerçekleştirirler ve onları matematiğin büyülü dünyasına girmelerini sağlarlar.

d) Fen:

Anaokulumuzda gerçekleştirilen fen etkinlikleri öğrencilere, doğal dünyanın biyolojik, kimyasal, fiziksel yönlerini ve bu yönler arasındaki ilişkinin keşfedilmesini sağlar. Onları daha meraklı ve yaratıcı olmaya özendiren aktif katılımlı uygulamalarla dünyayı anlamaları, sorgulamaları ve bilimsel olarak değerlendirmelerinin temelleri erken yaşlarda atılır. Edinilen bilimsel tüm bilgilerin günlük hayattaki sayısız uygulamayla anlamlandırmalarına fırsat verilir. Öğrencilere, veri toplamak için dikkatli gözlemlerde bulunma, verileri doğru ölçmek için çeşitli araçlar ve aletler kullanmalarını sağlama, gözlemlerini ve  deneyimlerini açıklarken bilimsel terimler kullanma, araştırılması gereken bir soru üretme, toplanan verilerden sonuçlar çıkarma ve modeller oluşturma gibi pek çok beceri sorgulama programı kapsamında fen etkinlikleri yoluyla öğrencilere kazandırılır.

e) Drama:

Drama etkinlikleriyle öğrenciler kendilerini hem fiziksel hem de sözel olarak ifade etmeyi öğrenirler. Drama’nın yaratım aşamasında öğrenciler, yüz ifadelerini, mimiklerini, hareketlerini, beden duruşu ve ses tekniklerini
kullanarak karakterlere ve hikayelere duygusal ve kültürel anlamlar yüklerler.Yaratıcı hareket, mim, doğaçlama, canlandırma gibi drama uygulamalarıyla öğrenme sürecini yansıtma ve kişisel ilgi alanlarını da keşfetmeye başlarlar.

f) Sanat:

Öğrencilerin görsel sanatlar alanına dair çok çeşitli deneyime aşinalık kazanmasını sağlamak üzere, resim, seramik, kağıt süslemeleri, tasarım, çizim, fotoğrafçılık vb. Gibi uygulamalara yer verilir. Yaratıcı deneyimlere zemin hazırlayan yapıcı ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Bazı bilgisayar tabanlı uygulamalarla da yaratıcı deneyimlerini daha da geliştirmeleri sağlanır. Sanat; ayrıca disiplinler üstü temaların daha iyi anlaşılabilmesi için eşsiz bir araç görevi görür.

g) Oyun:

Yaparak-yaşayarak öğrenme, oyunla birleştirildiğinde öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekler. Öğretim yaklaşımımızın merkezinde yer alan oyun; bünyesinde seçimler barındırır, özne olmayı destekler, önemli kavramların ve kişisel ilgi alanlarının araştırma-sorgulamasının yapılabilmesi için öğrencilerimize fırsatlar sunar.
Oyun, öğretmenler için önemli bir değerlendirme aracıdır. Oyun sırasında öğrencilerin öğrenmelerini gözlemlerken,
izlerken ve belgelerken onlarla etkileşime girerler. Bir dizi amaçlı öğrenme deneyimi başlatır, ihtiyaç duyulduğunda destek ve geri bildirim sunarlar. Oyun aracılığıyla, çocukların öğrenme becerileri gelişirken diğer gelişim alanları
da desteklenir.

• Algısal ve bilişsel beceriler (örneğin,dinleme, hatırlama, düşünme,çözümleme, kuram geliştirme dikkat ve çalışma belleği kontrolü)
• Temsil becerileri (örneğin, anlamı oluşturmak ve temsil etmek için sözel ve yazılı dil, çizim ve matematiksel simgeler gibi simge sistemleri kullanmak)
• İlişkisel beceriler (örneğin, akranlarla oyun oynama, paylaşma ve sırayla birşeyler yapma, başkalarına saygı duyma)

Oyun, aynı zamanda çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve dilsel geçmişlerden gelen öğrenciler için bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişime yönelik faydalar sağlar ve IB öğrenen profilini keşfetmeye ve geliştirmeye başlamaları
için öğrencilere özgün fırsatlar sunar. Anaokulumuzda hem iç hem de dış mekânda oyun zamanları planlanarak,
öğrencilerin ilgi çekici öğrenme deneyimleri yaşamaları sağlanır.

h) Okuma-Yazmaya Hazırlık:

Amacımız, öğrencilerimizin her gelişim alanında (bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor, öz bakım) yaş özelliğine uygun olarak kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Anaokulumuzda okuma ve yazma öğretmek yerine öğrencilerimizin ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön beceriler üzerinde çalışılır. Çocukların öncelikle, okuma-yazmanın gerekliliği ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları sağlanır. Bu yaklaşım çocukların, okuma-yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmelerini destekler. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemektedir.
Çalışmalar, Sorgulama programı doğrultusunda birçok farklı etkinlik türü ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) geniş bir kapsamda gerçekleştirilmektedir.

İlkokula hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Görsel Algı Çalışmaları
İşitsel Algı Çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)
Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
Temel kavram çalışmaları
Problem çözme ve tahmin çalışmaları
Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları
Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları Duyu eğitimi çalışmaları
Nefes ve ritim çalışmaları vb.
Velilere Yönelik İlkokula Hazırlık Çalışmaları:
İlkokula hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir.Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilmekte, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokulu bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca; ilkokula hazır olma konusunda anne babalar çocuklarının gelişimiyle ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilmekte ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.

h) Günü Değerlendirme:

Çocukların günlerini planlamaları, planladıklarını uygulamaları ve gün sonunda da yaptıklarını değerlendirmeyi öğrenmeleri önemli bir kazanımdır. Bu nedenle, günün sonunda bütün grup bir araya toplanır ve günün değerlendirilmesi amaçlı sohbet edilir. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular aracılığıyla, o gün neler öğrendikleri, paylaşmak istedikleri mutlu veya üzücü bir olay olup olmadığı, o gün gözlenen olumlu davranışlar üzerinde konuşulur. Ayrıca, ertesi gün yapılacaklar hakkında konuşularak çocukların

Sohbeti Başlat
Merhaba! İSTEK Mersin Okulları'na Hoşgeldiniz! Size nasıl yardımcı olabiliriz?